United States Franklin, Harding & Washington Stamp Trio Scott # 575-577 - V.F. N.H. O.G.

1 sold

United States Franklin, Harding & Washington Stamp Trio Scott # 575-577 - V.F. N.H. O.G.

  • 1 Cent - Franklin 
  • 1 1/2 Cent - Harding
  • 2 Cent - Washington 


Pin It Fancy